ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 203 หมู่ 4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130  โทร. 0-7735-7164-7
             หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบสิทธิ สปสช.
 
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
  ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
  E-Claim
 
E-Register
 
ระบบรายงาน 0110 รง.5
 
กระทรวงสาธารณสุข
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
ศูนย์ข้อมูลด้านเวชภัณฑ์
 
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
 
หน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
  www.hospital-os.com
  สายด่วน 1330
  ค้นหาเว็บไซต์ Google

 ข้อมูลโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
  ประวัติโรงพยาบาล
  แผนที่/ที่ตั้งโรงพยาบาล
  แผนผังบริเวณโรงพยาบาล
  พบผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
ตารางการให้บริการ
 
สถิติการให้บริการ
     
10 อันดับโรค
     
จำนวนผู้รับบริการ
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล
 
ข้อมูลบุคลากร (อัตรากำลัง)
  คณะกรรมการบริหาร 
  คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
 
ตารางการใช้ห้องประชุมประจำเดือน

Download เอกสาร รพ.ท่าโรงช้าง 
    
ใบลาพักผ่อน[ฝ่ายการ]
    
ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร[ฝ่ายการ]
    
ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
    
บันทึกข้อความ ขออนุมัติให้บุคคลากร
        เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงาน

    
บันทึกข้อความ ขอเบิกเงินสวัสดิการ
    
บันทึกข้อความ การปฎิบัติงานสารสนเทศ  
    
ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่
     สัญญาเงินยืม
     ใบรายงานความต้องการ
        พัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

    
ใบสั่งซื้อ/จ้าง
    
กองทุนเงินออมทรัพย์เจ้าหน้าที่
       ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก  
       คำขอกู้เงินสามัญ
       คำขอกู้เงินฉุกเฉิน 
       ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก

    
แบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 
        (ปภ.บอ.4 โรงพยาบาล)
 
     แบบฟอร์มใบแลกเวร ฝ่ายการพยาบาล  

หน่วยงานภายใน
  องค์กรแพทย์ 
  กลุ่มงานการพยาบาล
     งานผู้ป่วยนอก 
     งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    งานผู้ป่วยใน 
    งาน IC 
  งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
  งานทันตกรรม 
 
งานเภสัชกรรมชุมชน
  งานชันสูตรโรค 
  งานรังสีวิทยา 
  งานแพทย์แผนไทย 
  งานเวชระเบียนและสถิติ 
  งานพัฒนาคุณภาพ HA
  งานประกันสุขภาพ
  งานสารสนเทศ
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
    
บริหาร - ธุรการ 
    
การเงิน - พัสดุ 
    
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
    
ซ่อมบำรุง 

Linkแจ้งข่าว

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้

 

วิสัยทัศน์ (VISION)
บริการมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพชุมชนมีส่วนร่วมผู้รับบริการพึงพอใจพันธกิจ (MISSION)
มุ่งพัฒนาด้านบริการสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยการเพิ่มทักษะวิชาการ
 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนมีสุขภาวะที่ยั่งยืน 

ตารางการให้บริการ รพ.ท่าโรงช้าง

วัน
เวลา
เช้า
07.30 - 12.00 น.
บ่าย
13.00 - 16.30 น.
เย็น
16.30 - 20.30 น.
จันทร์ ความดันโลหิตสูง, วางแผนครอบครัว, ตรวจหลังคลอด,
ตรวจมะเร็งปากมดลูก, ทำฟัน
วางแผนครอบครัว,ตรวจหลังคลอด ,
ตรวจมะเร็งปากมดลูก, ทำฟัน
ตรวจโรคทั่วไป
อังคาร เบาหวาน, ฝากครรภ์, ทำฟัน ฝากครรภ์, ทำฟัน, ไทรอยด์ ตรวจโรคทั่วไป
พุธ สุขภาพเด็กดี, ทำฟัน, Asthma สุขภาพเด็กดี, ทำฟัน ตรวจโรคทั่วไป
พฤหัสบดี เบาหวาน, ฝากครรภ์, ทำฟัน ฝากครรภ์, ทำฟัน ตรวจโรคทั่วไป
ศุกร์ ความดันโลหิตสูง, ฝากครรภ์, ทำฟัน ฝากครรภ์ ตรวจโรคทั่วไป
เสาร์, อาทิตย์ ตรวจโรคทั่วไป
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตรวจโรคทั่วไป

<< หมายเหตุ >>   อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และคลอด บริการตลอด 24 ชั่วโมง      โทร.0-7735-7164-7 ,0-7735-7266

 
งานการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
  


ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วม โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง

๓ ก.ค. ๒๕๕๘  สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารด้านข้าง รพ.สต.บางเดือน
๓ ก.ค. ๒๕๕๘  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  รพ.ท่าโรงช้าง

  ข่าววิชาการ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ  
 

ข่าวเด่น  ประเด็นร้อนวันนี้

 
                        
                 สถิติผู้เข้าชม
                            โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  เลขที่ 203 หมู่ 4  ตำบลท่าโรงช้าง  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130  
                       โทรศัพท์ 0-7735-7164-
7  โทรสาร 0-7735-7164 ต่อ 1127  E-mail Address : trch_hospital@yahoo.com
                      
                     ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลท่าโรงช้าง   E-mail : webmaster@trch.go.th